Kompleks socijalnog stanovanja Subotica

Komunalno opremanje kompleksa socijalnog stanovanja na Karađorđevom putu

Period izvođenja radova: 2020. godina

  • izrada saobraćajnica
  • izrada parkinga od raster kocki
  • izrada betonskih trotoara
  • izrada spoljašnjih hidrotehničkih instalacija vodovoda i kanalizacije
  • crpna stanica
  • postavljanje kandelabera za javno osvetljenje sa svetiljkama sa LED izvorima svetlosti
  • sadnja trave i visokog drveća